Tủ kệ trưng bày giá rẻ

Hiển thị tất cả 117 kết quả

-10%
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.200.000₫.
-33%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.000.000₫.
-13%
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.
-44%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-47%
Giá gốc là: 7.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-30%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-25%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.480.000₫.
-14%
Giá gốc là: 4.200.000₫.Giá hiện tại là: 3.600.000₫.
-30%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-38%
Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-26%
Giá gốc là: 4.300.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-16%
Giá gốc là: 8.600.000₫.Giá hiện tại là: 7.200.000₫.
-12%
Giá gốc là: 4.300.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-17%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-17%
Giá gốc là: 2.400.000₫.Giá hiện tại là: 2.000.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-22%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-20%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-20%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-20%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-10%
Giá gốc là: 2.000.000₫.Giá hiện tại là: 1.800.000₫.
-10%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.600.000₫.
-5%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
-3%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
-9%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-13%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-19%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.850.000₫.
-31%
Giá gốc là: 5.800.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-17%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-20%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.000.000₫.
-14%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-25%
Giá gốc là: 2.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.100.000₫.
-30%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-29%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-31%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
-18%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
-27%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
-28%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
-25%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
-20%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
-38%
Giá gốc là: 3.840.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
-28%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.600.000₫.
-33%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-15%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.400.000₫.
-15%
Giá gốc là: 3.400.000₫.Giá hiện tại là: 2.880.000₫.
-20%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-20%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
-11%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.000.000₫.
-15%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-24%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-14%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
-31%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
-52%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
-18%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
-15%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-20%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-36%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-33%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-6%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-50%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-42%
Giá gốc là: 7.900.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
-17%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
-9%
Giá gốc là: 8.900.000₫.Giá hiện tại là: 8.100.000₫.
-18%
Giá gốc là: 3.400.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-13%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-14%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-39%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 1.950.000₫.
-20%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
-34%
Giá gốc là: 3.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
-24%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-5%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
-33%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.000.000₫.
-35%
Giá gốc là: 2.000.000₫.Giá hiện tại là: 1.300.000₫.
-17%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
-42%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
-3%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
-25%
Giá gốc là: 2.400.000₫.Giá hiện tại là: 1.800.000₫.
-12%
Giá gốc là: 2.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
-15%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-20%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-38%
Giá gốc là: 3.650.000₫.Giá hiện tại là: 2.250.000₫.
-20%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.400.000₫.
-23%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.250.000₫.
-30%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-13%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-5%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-33%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-45%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-29%
Giá gốc là: 2.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.000.000₫.
-15%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-12%
Giá gốc là: 2.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
-20%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-25%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
-27%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-16%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-28%
Giá gốc là: 2.500.000₫.Giá hiện tại là: 1.800.000₫.
-20%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.400.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-25%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.000.000₫.
-20%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.200.000₫.
-17%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
-12%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.400.000₫.
-30%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-11%
Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
-12%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.400.000₫.
-17%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-20%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.

Tủ kính trưng bày thanh lý giá rẻ, nhiều mẫu mã đa dạng, Kho Hàng Thanh Lý chúng tôi còn nhận thu mua lại tủ trưng bày cũ với mức giá cao, nhận thi công lắp đặt tủ kệ theo yêu cầu của khách hàng với mức giá tối ưu nhất, giá tại xưởng tiết kiệm hơn 30% so với thị trường, liên hệ với Kho Hàng Thanh Lý qua HOTLINE: 0355 407 806 để được tư vấn cụ thể.

Tủ kính trưng bày thanh lý giá rẻ

Tủ kính trưng bày thanh lý là những dòng sản phẩm mà Kho Hàng Thanh Lý chúng tôi thu mua lại từ những đơn vị không có nhu cầu sử dụng, sau đó vệ sinh và tân trang lại trước khi chào bán đến tay khách hàng, ngoài ra chúng tôi cũng có những sản phẩm được lắp mẫu sẵn cho khách hàng rồi thanh lý lại giá vốn vật tư nên mức giá tủ trưng bày thanh lý tại chúng tôi vô cùng hấp dẫn, có thể nói rằng chỉ bằng 1/2 đến 1/3 các sản phẩm mới cùng chất lượng trên thị trường hiện nay.

Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra và kiểm định chất lượng phải đạt từ 90% trở lên trước khi chào bán đến tay khách hàng, về phần này quý khách có thể hoàn toàn yên tâm.

Mức giá hàng thanh lý bên kho hàng chúng tôi tốt hơn tất cả các đơn vị khác từ 30-50%, đảm bảo rằng khách hàng nào cũng có thể lựa chọn và mua tủ kính trưng bày tại Kho Hàng Thanh Lý.

Sản phẩm cực kỳ đa dạng khi có những sản phẩm mẫu mới chưa qua sử dụng được thanh lý giá vốn để lấy lại chi phí vật tư.

Nhược điểm duy nhất của tủ kính trưng bày thanh lý là không thể xuất VAT cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu.

Nhận thi công lắp đặt tủ kính trưng bày theo yêu cầu

Ngoài các sản phẩm tủ kính thanh lý do chúng tôi thu lại từ khách hàng thì Kho Hàng Thanh Lý còn nhận đóng mới các sản phẩm tủ kính trưng bày theo mẫu mã và kích thước khách hàng yêu cầu với chi phí tối ưu nhất những vẫn đảm bảo đầy đủ về chất lượng và công năng sử dụng. Quý khách có thể tham khảo mẫu mã sản phẩm -> Tủ trưng bày để lựa chọn những mẫu mã phù hợp nhất.

Nếu quý khách đang có nhu cầu về tất cả các dòng sản phẩm tủ kính trưng bày hãy liên hệ với Kho Hàng Thanh Lý qua HOTLINE: 0355 407 806 để được nhân viên kinh doanh của chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc.

  • Tư vấn đo đạc tận nơi
  • Lên ý tưởng cho khách hàng
  • Miễn phí bản vẽ 3D
  • Miễn phí vận chuyển tại TP.HCm
  • Miễn phí lắp đặt tận nơi

Những lý do nên lựa chọn Kho Hàng Thanh Lý?

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động

Đội ngũ tư vấn trẻ trung, nhiệt tình sẵn sàng đến tận nhà tư vấn, đánh giá hiện trạng công trình, trao đổi trực tiếp với bạn. Chỉ cần bạn liên hệ và đặt lịch tư vấn, Kho Hàng Thanh Lý chắc chắn bạn sẽ hài lòng về dịch vụ của chúng tôi. Đội ngũ thi công thiết kế giàu kinh nghiệm sẽ làm ra những thiết kế đẹp phù hợp mong muốn, nhu cầu của bạn.

Kinh nghiệm chuyên môn cao

Với kinh nghiệm setup thi công sẵn có cùng tiềm lực mạnh mẽ, Kho Hàng Thanh Lý cam kết hoàn thiện hồ sơ setup, thiết kế chi tiết nhất. Chuẩn bị tất cả mọi yếu tố để đảm bảo kế hoạch và tiến độ thi công diễn ra đúng như kế hoạch.

Giá thành cạnh tranh

Cuối cùng, Kho Hàng Thanh Lý cam kết sẽ không có bất kỳ chi phí phát sinh nào sau khi hai bên đã ký kết hợp đồng. Bạn hoàn toàn an tâm khi làm việc với chúng tôi. Hoàn thành công việc đúng thời hạn và đúng kinh phí ban đầu là tiêu chí hàng đầu chúng tôi đặt ra cho mình.

Quy trình làm việc thi công tủ trưng bày

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng từ HOTLINE, ZALO, FANPAGE

Bước 2: Khảo sát trực tiếp không gian và diện tích mặt bằng, tư vấn về kích thước và mẫu mã

Bước 3: Ký hợp đồng thi công theo thỏa thuận đã trao đổi

Bước 4: Thi công hoàn thiện sản phẩm

Bước 5: Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Bước 6: Bàn giao sản phẩm cho khách hàng

Để có được những món nội thất spa đẹp với mức giá tối ưu nhất, hãy liên hệ với Kho Hàng Thanh Lý qua HOTLINE: 0355 407 806 để được nhân viên tư vấn một cách cụ thể nhất.